top of page

Word ondernemer op de Ten Katemarkt!

Gemeente-Amsterdam-logo.png

De onderstaande stappen leggen uit wat je allemaal moet weten en moet doen om met jouw kraam op de

Ten Katemarkt te komen staan. We zien je komst als kraamhouder graag tegemoet!

Een marktvergunning aanvragen bij het marktbureau. 

 

Dit zijn de eisen:

 

 • U moet 18 jaar of ou­der zijn.

 • U moet een vas­te woon­plaats of ver­blijf­plaats heb­ben.

 • U staat in­ge­schre­ven in de Ka­mer van Koop­han­del (KvK). U bent ei­ge­naar van een een­mans­zaak of ven­noot in een VOF. Als u een BV hebt moet uw naam op het uit­trek­sel van de KvK staan.

 • Als u al een keer in­ge­schre­ven stond in het Re­gis­ter Am­bu­lan­te Han­del: u bent de af­ge­lo­pen 4 jaar niet ver­wij­derd uit dit re­gis­ter (door­ge­haald) voor wan­ge­drag of wan­be­ta­ling.

 

Dit moet u meenemen naar de balie van het Marktbureau:

 

 • uw KvK-num­mer.

 • gel­dig pas­poort of ID-kaart (geen rij­be­wijs)

 • als u geen pa­pie­ren hebt uit een EU-land of EER-land: een gel­di­ge werk­ver­gun­ning van de IND of het UWV

 • uw pin­pas

 

Dit gebeurt er als u zich komt inschrijven:

 

 1. U komt in het Re­gis­ter Am­bu­lan­te Han­del te staan. Zo weet de ge­meen­te dat u markt­on­der­ne­mer, ven­ter of staan­plaats­hou­der bent.

 2. U schrijft zich in op de markt­lijs­ten van de mark­ten waar u wilt staan. U krijgt voor elke markt een apart num­mer.

 3. U krijgt een markt­pas. Dat is het be­wijs dat u staat in­ge­schre­ven in het Re­gis­ter Am­bu­lan­te Han­del. Hier­voor wordt bij het lo­ket gra­tis een pas­fo­to van u ge­maakt. U krijgt de markt­pas ge­lijk mee.

 

 

Wanneer kan ik aan de slag?

U kunt de dag na uw inschrijving naar de markt gaan. U meldt zich dan ‘s ochtends bij de marktmeester van de markt. Lees verder bij Kans op een plek.

 

 

Gelijk betalen

Inschrijven in het Register Ambulante Handel kost: € 48,- (tarief 2019):

 

 • U moet dit be­drag ge­lijk pin­nen aan het lo­ket. La­ter be­ta­len of over­ma­ken kan niet.

 • U be­taalt voor het lo­pen­de ka­len­der­jaar (ja­nu­a­ri - de­cem­ber).

 • In­schrij­ving ver­len­gen? U krijgt au­to­ma­tisch een re­ke­ning voor het vol­gen­de ka­len­der­jaar.

Openingstijden Marktbureau

Het Marktbureau is geopend op;

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 

donderdag is het marktbureau geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Adres

Marktbureau - Balie 30
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020 - 14 020
Mailadres: marktbureau@amsterdam.nl

bottom of page